สิทธิพิเศษสำหรับบุคลทั่วไป

 1. สิทธิพิเศษ Free WiFi by WiFiPLAY 15 นาที หรือ 30 นาที นี้ สำหรับผู้ใช้บริการที่ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
  1. 1.1 คลิกปุ่ม “Free WiFi by WiFiPLAY ” บนหน้าเพจ WiFi by TrueMove H
  2. 1.2 รับชมโฆษณาที่แสดง (Pop up) ขึ้นมาจนจบ
  3. 1.3 ตอบคำถาม ที่ปรากฏขึ้นมาให้ถูกต้องอย่างน้อย 1 ข้อ
  4. 1.4 ลงทะเบียนผ่านช่องทาง WiFiPLAY
 2. กรณีผู้ใช้บริการดำเนินการตามขั้นตอนในข้อ 1. ถูกต้องและครบถ้วน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ WiFi by TrueMove H โดยระบบจะส่งชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ไปยังหน้า Login อัตโนมัติ
 3. จำกัดจำนวนสิทธิพิเศษ Free WiFi by WiFiPLAY จำนวน 2 สิทธิ์/1ท่าน/วัน สำหรับการเชื่อมต่อ WiFi by TrueMove H
 4. ความเร็วสูงสุด 10 Mbps ระยะเวลาใช้งาน 15นาที หรือ 30 นาที /วัน มีกำหนดอายุการใช้งานตามข้อ 11
 5. ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลต่างๆที่ได้กรอกเพื่อใช้บริการ WiFiPLAY เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงความเป็นจริงทุกประการและสามารถใช้เป็นหลักฐานอันเป็นที่สุดได้ หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นความจริง หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้ใช้บริการ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ในทันที
 6. การใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายสามารถใช้งานได้ครั้งละ 1 เครื่องเท่านั้น (1 concurrent)
 7. การใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายสามารถใช้งานได้ที่จุดให้บริการ WiFi by TrueMove H ทั่วประเทศ
 8. การใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายนี้สามารถใช้งานได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
 9. ผู้ใช้บริการรับทราบว่า คุณภาพของการให้บริการอาจลดลงหรือไม่สามารถใช้บริการได้ หากผู้ใช้บริการใช้บริการในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมแก่การรับสัญญาณ
 10. ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ที่ได้รับจากการลงทะเบียนจะหมดอายุเวลา 00:00 น. ของทุกๆวัน หากท่านประสงค์ใช้บริการต่อจะต้องดูโฆษณาใหม่เพื่อรับสิทธิ์การใช้บริการนี้ต่ออีกหลังจากเวลา 00:01 น. ของวันถัดไป จากหน้าล็อกอิน WiFi by TrueMove H
 11. สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
 12. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนการใช้บริการ รวมถึงรายละเอียดการใช้งานได้ที่ 1331 (อัตราค่าบริการเป็นไปตามค่าบริการพื้นฐานของแต่ละผู้ใช้บริการ)
 13. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษา ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ของตนเองเป็นความลับ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการลักลอบการใช้บริการ Free WiFi by WiFiPLAY
 14. ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมให้ผู้ให้บริการและ/หรือบริษัท ทรู ดิจิตอล คอนเทนต์ แอนด์ มีเดีย จำกัด (“บริษัท”) นำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ลงทะเบียนไว้ มาใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร รายการส่งเสริมการขาย และข้อเสนออื่นๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการของผู้ให้บริการ ทางบริษัทและบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือได้
 15. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ได้โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางที่พิจารณาเห็นสมควร